Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů ve Spolku orientačních sportů Jindřichův Hradec, z.s.

kontakt: Nežárecká 73/IV, Jindřichův Hradec
IČ: 22825479, č.ú. 2000045988/7940
Předseda: Petr Kubičko, tel. 602 631 095
e-mail: pkubicko@gmail.com, http://sosjh.cz

Spolek orientačních sportů Jindřichův Hradec, z.s., IČ: 22825479 s výše uvedeným sídlem (dále též spolek) je správcem osobních údajů. Ohledně osobních údajů o členech je Spolek orientačních sportů Jindřichův Hradec, z.s. (dále jen ČSOS) společný správce spolu s Českým svazem orientačních sportů, IČ: 00548677 se sídlem Zátopkova 100/2, 169 00  Praha 6 – Břevnov, www.orientacnisporty.cz, e-mail: csos@orientacnisporty.cz.

1) Zpracovávané údaje a účely zpracování

Spolek shromažďuje osobní údaje o svých členech a účastnících akcí, které pořádá. Zpracovává zejména identifikační a kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa, datum narození, telefon, email) a to o všech svých členech a účastnících akcí a rodičích nezletilých účastníků pro účely pořádání a dokumentace akcí (např. závodů), vedení evidence členů a účetnictví.

Pro účely členství v reprezentačních družstvech a podobných akcí zpracovává spolek navíc údaje o zdravotním stavu vyžadované zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví (posudky lékaře, zdravotnický deník).

Pokud jste nám zaslali nějakou platbu, musíme evidovat pro účely účetnictví údaje o této platbě (např. odchozí účet a údaje, které jste k platbě zadali).

Uvedené údaje jsou dále zpracovávány za účelem Vás informovat o dění ve spolku, nabídky aktuálních akcí atd., což tvoří oprávněný zájem spolku a to i po skončení akce, které jste se účastnil/a.

Český svaz orientačních sportů jako společný správce údajů o členství za účelem evidence členů zpracovává identifikační, kontaktní údaje členů.

2) Právní základ zpracování

Právní základ zpracování Vašich osobních údajů nebo údajů Vašich nezletilých dětí: (a) jako členů je členský vztah vůči spolku; (b) jako účastníků akcí je Váš vztah účastníka akce ke spolku jako k organizátorovi akce; (c) týkající se zdravotního stavu je zákon o ochraně veřejného zdraví; (d) je zákon o účetnictví, (e) je oprávněný zájem spolku na možnosti Vás kontaktovat a informovat o aktivitách spolku.

3) Příjemci osobních údajů

Identifikační, kontaktní údaje o členech jsou sdíleny společnými správci spolku a ČSOS. Identifikační a kontaktní údaje o členech a účastnících akcí mohou být poskytnuty subjektům, od kterých čerpáme prostředky na provoz a pořádání akcí (např. Město Jindřichův Hradec, ministerstva, kraje a případné další subjekty), pokud jsou tyto údaje pro poskytnutí dotace vyžadovány. Osobní údaje lze zpřístupnit subjektům nebo orgánům, které jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy oprávněny po správci požadovat sdělení osobních údajů (např. policie). Správci neposkytují osobní údaje subjektům do třetích zemí.

4) Způsob zpracování

Osobní údaje jsou součástí dokumentace o členech a akcích, do které je umožněn přístup pouze pověřeným členům, dobrovolníkům a pracovníkům správce, kteří tyto materiály potřebují pro uvedené účely. Kontakty na členy spolku jsou k dispozici členům na webových stránkách spolku po přihlášení.

Spolek neprovádí automatizované rozhodování (včetně profilování) na základě zpracovávaných údajů.

5) Doba zpracování

Správce bude osobní údaje uchovávat po dobu nezbytně nutnou, zejména po dobu trvání vztahu (např. členství, účast), po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy (z. o účetnictví), případně po dobu, než uplynou příslušné lhůty stanovené pro uplatnění či ochranu práv správce. Údaje o zdravotním stavu jsou uchovávány ČSOS podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

6) Zpřístupnění a aktualizace údajů

Pokud se domníváte, že o Vás správce eviduje nepřesné údaje, musíte tuto skutečnost správci oznámit a správce je povinen údaje opravit.

Jste oprávněni (jako člen spolku, účastník akce, rodič nezletilého účastníka) požadovat po správcích informace o zpracování svých osobních údajů, které jsme povinni Vám bez zbytečného odkladu předat; požadovat opravu či doplnění svých osobních údajů, výmaz či omezení zpracování (tímto však nesmí být dotčena zákonná povinnost správců osobní údaje zpracovávat); vznést námitku proti zpracování. K tomu je možné použít kontaktní údaje uvedené na webu sosjh.cz nebo v záhlaví tohoto dokumentu.

V případě, že máte pochybnosti o zákonnosti zpracování osobních údajů, můžete podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

7) Legislativa

Zpracování osobních údajů se řídí platnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR) a z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Informace je platná ke dni: 1.5.2018

Tento dokument ke stažení ve formátu PDF: gdpr_SOS JH_-_informace