28. 10. 2020 - Členská schůze SOS J. Hradec, pozvánka

Pozvánka ke stažení ZDE (pdf).

Dle tzv. Lex Covid je do 31. 12. 2020 umožněno rozhodování orgánů právnických osob s využitím technických prostředků i v případech, kdy taková možnost není upravena ve stanovách, tzn. je možné konat členské schůze (valné hromady) písemnou či elektronickou formou. Vzhledem k současné situaci rozhodl výbor spolku o konání členské schůze (valné hromady) následujícím způsobem:

Nejpozději dne 2. 12. 2020 budou v zabezpečené sekci webových stránkách spolku (přístupové údaje budou členům spolku mailem připomenuty) k dispozici podklady ke schvalování:

  • Zpráva o činnosti v roce 2020;
  • Zpráva o hospodaření v roce 2020;
  • Zpráva kontrolní komise za rok 2020;
  • Plán činnosti a rozpočtu na rok 2021;
  • Výše členských příspěvků na rok 2021 (návrh bude totožný s výší členských příspěvků pro rok 2020).

Zdvořile žádáme členy s hlasovacím právem (starší 15 let) o hlasování korespondenční formou (písemně na adresu Kateřina Pobudová, Růžová 13, 377 01 Jindřichův Hradec nebo e-mailem na adresu: pobudova[AT]gmail.com) ve lhůtě 15 dnů (tj. do 17. 12. 2020) k jednotlivým bodům (SOUHLASÍM – NESOUHLASÍM – ZDRŽUJI SE). Členská schůze je usnášeníschopná, pokud se jí zúčastní nadpoloviční většina členů starších 15 let. Počet takových členů spolku k dnešnímu dni je 89. Analogicky by se tedy měla vyjádřit většina těchto členů. Rovněž je možné tímto způsobem nebo komentářem na webové stránky zaslat jakékoliv návrhy k činnosti spolku. Děkuji.

Tradiční setkání spolku („valné hromadění“ s či bez kufru nebo jenom KUFR s občerstvením 🙂 a ocenění úspěšných členů spolku proběhnou nezávisle na oficiální členské schůzi, pokud to aktuální epidemiologická situace ještě před začátkem sezóny 2021 umožní.

Pozn.: Výbor spolku byl zvolen členskou schůzí konanou dne 17. 1. 2020, funkční období je tříleté, tj. 2020–2022. Zápis o této volbě a další listiny (např. výkaz zisků a ztrát, rozvaha) jsou pravidelně zveřejňovány ve Sbírce listin Veřejného rejstříku: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=794685.

Arnošt Komárek, předseda spolku       V Jindřichově Hradci 28.10.2020

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.